hard disk

HD Tune Pro

دانلود HD Tune Pro

این نرم افزار می تواند جهت سنجش میزان کارایی و سلامت دیسک ، جست وجو برای یافتن خطاها ، بررسی وضعیت SMART ، پاکسازی تمام اطلاعات بصورت امن مورد استفاده قرار بگیرد. ... ادامه مطلب